DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Przetargi
 
Zapytanie ofertowe nr 2/2020 r. na sukcesywną dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni

  Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, Łętownia 353 zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę środków czystości od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30 000 euro i tym samym nie stosuje się zapisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

1. Opis przedmiotu zamówienia sukcesywna dostawa środków chemicznych, środków czystości wyszczególnionych w Załączniku nr 1.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
  • Zamawiający nie dopuszcza zmian cech charakterystycznych dla zamawianych produktów od poz. 1 do poz. 12  tj. producenta, pojemności, rozmiaru lub wagi opakowania, itp.
  • Zamawiający dopuszcza zmianę dotyczącą pozycji 13-16 w ilości artykułów w opakowaniach zbiorczych tj. ilości worków w rolce, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu takiej zmiany z zamawiającym, minimalna grubość worków na śmieci nie może być mniejsza od wartości zawartych w formularzu zapytania ofertowego.
  • Zamawiający dopuszcza zmianę dotyczącą pozycji 17-25 w zakresie producenta danego artykułu, natomiast  nie dopuszcza się zmian  cech charakterystycznych dla zamawianych produktów tj. pojemności, rozmiaru lub wagi opakowania, itd.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówionych artykułów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.
  • Środki czystości należy dostarczyć do siedziby zamawiającego własnym transportem i na własny koszt oraz wnieść zamówiony towar do magazynu zamawiającego (poziom parteru)
  • Środki chemiczne dostarczone do siedziby zamawiającego powinny mieć minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, licząc od daty dostawy środków.
  • Dostawca wystawi za dostarczony towar fakturę płatną przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia  zamówionego towaru.

2. Częstotliwość składania zamówienia: raz w miesiącu w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną. Dostawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia dostarczając je własnym transportem do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy.

3. Sposób przygotowania oferty: ofertę sporządzić należy w formie pisemnej wg załącznika nr 1. Oferta oraz Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami Zapytania ofertowego powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, szczególnie wynikających z pkt. 2 oraz być niezmienna w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

4. Kryteria wyboru oferty:
Cena – 100 %

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w formie elektronicznej (skan formularza oferty musi być podpisany przez osobą upoważnioną), w temacie wiadomości należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 2/2020 na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni” :
dpsroman@pro.onet.pl
lub pisemnej podpisanej przez osobę upoważnioną, za pośrednictwem poczty lub osobiście, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: “Zapytanie ofertowe nr 2/2020 na sukcesywną dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni”  na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
34-242 Łętownia, Łętownia 353
W terminie do dnia 17.02.2020 r. do godz. 9.30 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2020 r. o godz. 9.40

 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania „Zapytanie ofertowe nr 2/2020”, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe zamawiającego zarezerwowane na ten cel.
Zamawiający powiadomi oferentów w formie elektronicznej o wyniku postępowania.
Osoba do kontaktu: Rodzik Tomasz  tel. 18 27 73010, e-mail:dpsroman@pro.onet.pl
Łętownia dnia 10.02.2020 r.

Formularz oferty "Zapytanie ofertowe nr 2/2020"
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści