DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Przetargi
DPS.271.8/2022                                                                                                                             Łętownia dnia 20.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2022 na dostawę pelletu dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni

Zamawiający: Powiat Suski - Dom Pomocy Społecznej w Łętowni, 34-242 Łętownia 353, tel/fax 182773010,
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo Zamówień  Publicznych  (Dz. U. 2021 poz. 1129 z póżn.zm) oraz „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni”,  przeprowadzi czynności wyboru dostawcy  pelletu z czystego drewna spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 17225-2:2014 klasy A1 do ogrzewania budynku Domu Pomocy Społecznej w Łętowni Filia w Jordanowie w ilości 30 ton (30 Mg) i parametrach wskazanych w warunkach przedmiotowego postępowania w oparciu o oferty otrzymane drogą elektroniczną lub listowną. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.

Dokumentacja do pobrania:
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści