DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Rozmiar czcionek  A A++     Zwiększ kontrast
Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni informuje, że zatrudni pracowników na stanowiskach:
Opiekun
Pielęgniarka
Pielęgniarz
Ratownik medyczny
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 18 2773010

Zapraszamy do spotkania z Mieszkańcami za pomocą komunikatora Skype.
Kontakt wideo jest możliwy w godzinach 8.00 - 14.00 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (tel. 182773010)
nick: DPS Łętownia Powiat Suski

Dom Pomocy Społecznej w Łętowni jest Domem pobytu stałego, zapewnia całodobową opiekę i zaspakaja niezbędne potrzeby swoich mieszkańców. Jest domem przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, malowniczo położonym we wsi Łętownia w Beskidzie Makowskim. Położenie z dala od miejskiego zgiełku, posiadania własnego parku, bliskie sąsiedztwo lasu oraz brak barier architektonicznych idealnie predysponuje tę placówkę dla tych osób.
Zasady organizacji i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Łętowni uwzględnia stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do godności, intymności, możliwości dokonania wyboru, poczucia bezpieczeństwa, niezależności, rozwoju osobowości, posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywania, korzystanie z własnego ubrania, własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania, aktywnego trybu życia, przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu. Zwłaszcza podtrzymywania więzi z rodziną oraz rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym.


    Dom Pomocy Społecznej w Łętowni otrzymał dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w formie dodatków lub nagród.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 378 600,00 zł.

Umowę podpisano w dniu 18.09.2023 roku.

Nasza placówka realizuje grant pn. Bezpieczny Dom w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łętowni  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi  26 923,75 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz  
4 038,57 zł wkładu własnego.  
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.
W wyniku realizacji grantu poprawiono  bezpieczeństwo warunków zamieszkania oraz pracy w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w związku z zagrożeniem i sutkami zakażenia COVID 19. Doposażono stanowiska pracy personelu w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią Covid 19.


Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 
                                                         
 Zarząd Banku Spółdzielczego  w Jordanowie

  W imieniu własnym oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łętowni z Filią w Jordanowie, składam serdeczne podziękowania za przekazanie środków pieniężnych na dofinansowanie działalności pracowni taerapii zajęciowej w naszych Domach.
  Przekazane środki pieniężne pozwolą na zakup materiałów i narzędzi do wykorzystania w pracy z mieszkańcami. Pozwolą znacznie uatrakcyjnić formy spędzania czasu wolnego w pracowni terapii zajęciowej. Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności i troski o naszych mieszkańców. Cieszymy się, że zawsze możemy liczyć na Państwa wsparcie i zrozumienie naszych potrzeb.

                                                                                                                                     Z wyrazami szacunku
                                                                                                                                                                    Dyrektor
                                                                                                                                         Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
                                                                                                                                                       mgr Roman Dyrcz


Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści